У 2016 році Аналітичний центр CEDOS провів дослідження мережі взаємодії міських ініціатив у п’яти містах — Києві, Харкові, Львові, Одесі та Івано-Франківську. Ми вже писали, навіщо міським ініціативам мережевість, а також описували методологію дослідження і респондентів, які взяли у ньому участь. У цьому матеріалі презентуємо словник термінів, які використовуються в дослідженні.

Мережа (network) — модель структури взаємодії між певними елементами. Передбачає наявність елементів (акторів) та зв’язків між ними. Соціальна мережа (social network), відповідно — модель структури взаємодії між індивідами або групами індивідів. Мережею вважається модель, що складається з двох чи більшої кількості елементів.

Его-мережа (ego-network) — мережа контактів одного актора. Передбачає наявність одного его-актора та необмеженої кількості альтерів — акторів, з якими его тим чи іншим чином взаємодіє.

Межі мережі (network boundaries) — встановлені дослідниками(-цями) обмеження наповнення мережі та відбору кейсів до вибірки. Такими межами можуть виступати різноманітні атрибути (характеристики) акторів, а також типи наявних між акторами зв’язків.

Елементи мережі

Áктори (actors) — у цьому дослідженні — міські організації та ініціативи, а також ті організації/ініціативи/інституції, які зазначили респонденти у своїх его-мережах.

Зв’язки (ties) — у цьому дослідженні — зв’язки проектної співпраці, взаємодії на рівні відвідування заходів, інформаційна взаємодія та зв’язки бажаної співпраці.

Атрибути акторів (attributes) — характеристики акторів. У контексті цього дослідження — рік заснування ініціативи/організації, основні напрями діяльності, місто, в якому працює ініціатива/організація.

Структурні діри — прогалини у зв’язках між відокремленими групами акторів всередині однієї мережі. Можуть виникати через групування акторів всередині мережі за наявністю певних атрибутів, типом зв’язків тощо. Актор та/або актори, що займають місце в цих структурних дірах та поєднують між собою розрізнені угрупування в мережі, називаються мережевими брокерами.

Мережевий брокер — актор, який завдяки своїй позиції в мережі перекриває собою структурну діру.

Характеристики мережі

Згуртованість (cohesion) — якість мережі, що відповідає її зв’язаності. Може бути визначена за різними факторами, такими як щільність, компактність тощо.

Щільність (density) — частка від суми всіх наявних зв’язків, поділена на суму всіх можливих зв’язків. Використовується для визначення міри зв’язаності мережі: чим вище значення показника (від 0 до 1), тим більш зв’язаною є мережа (використано більше можливих зв’язків).

Середня дистанція (average geodesic distance) — середній показник відстані між акторами в мережі; середня кількість «кроків» на найкоротшому шляху між парою акторів. Використовується для визначення міри близькості акторів у мережі: чим нижчий показник, тим ближче розташовані актори.

Діаметр — найбільша дистанція у мережі; найдовший ланцюжок зв’язків, наявний у мережі.

Компактність — показник, що використовується для визначення згуртованості мережі через відстань між акторами. Обраховується як нормалізована сума всіх взаємних зв’язків на всіх дистанціях. Чим більший показник (від 0 до 1), тим менше ізольованих елементів має мережа.

Ширина (breadth) — показник, обернений до згуртованості; ступінь незв’язаності мережі. Має діапазон значень від 0 до 1 і дорівнює 1 мінус показник компактності.

Характеристики позицій акторів (вузлів) мережі

Рівень (degree) — сумарна кількість усіх зв’язків, наявних у актора. Також для направлених мереж виділяють такі характеристики як indegree та outdegree — кількість вхідних та вихідних зв’язків відповідно.

Посередництво / розташування на шляхах (betweenness centrality) — відношення кількості прямих шляхів, на яких лежить актор, до всіх шляхів, на яких він розташований. Використовується для визначення значимості позиції актора у мережі: чим вищий показник, тим більшу посередницьку спроможність має актор, який займає таку позицію в мережі. На основі цього показника визначається спроможність актора бути брокером.

Центральність за ейгенвектором / популярність (eigenvector centrality) — показник значимості та впливовості позиції актора в мережі. Його обрахування виходить з уявлення про те, що ті актори, які мають зв’язки з акторами, наділеними високою впливовістю, і самі мають високу впливовість.

Показники центральності та посередництва дозволяють подивитися на місце та рівень впливовості акторів в мережі. Кількість вхідних зв’язків (indegree) дає можливість зафіксувати рівень доступу акторів до ресурсного обміну в мережі: більша кількість прямих зв’язків відповідає більшій кількості шляхів поширення та отримання ресурсів. Показник посередництва (брокерства) є одним із засобів визначення можливості ініціативи до об’єднання розрізнених ініціатив та підмереж. Брокерство є однією з можливих ознак впливовості актора в мережі. Поєднуючи відокремлених акторів або групи акторів, брокери мають можливість контролювати потоки ресурсів (наприклад, інформації) в мережі, оскільки вони можуть виступати єдиною сполучною ланкою. Більше того, брокери часто виконують роль «гейткіперів» («воротарів»): у разі зникнення такого посередника мережа ризикує розпастись або зникнути. Показник популярності в мережі — ейгенвектор — дає можливість врахувати не лише кількість зв’язків актора, але й рівень центральності та впливовості тих акторів, із якими він має зв’язки. Таким чином, відповідно до цього показника, впливовість актора базується не лише на кількості наявних у нього зв’язків, але й на зв’язках із важливими для мережі акторами. За рахунок цього можливим стає визначення «тусовки» в мережі — групи пов’язаних між собою центральних та впливових акторів.

Характеристики зв’язків (ребер) мережі

Сила — міра інтенсивності зв’язку між парою акторів. У цьому дослідженні встановлюється за видом взаємодії організацій. Найсильнішими зв’язками визначено зв’язки материнських та дочірніх організацій, а також зв’язки партнерської співпраці. Слабкими зв’язками визначено відвідування заходів організацій, а також інформаційну взаємодію.

Направленість (direction) — як випливає з самого терміну, направленість зв’язку визначає його напрямок від одного актора до іншого, що передбачає спрямовану тільки в один бік передачу ресурсів між акторами.

Взаємність (reciprocity) — характеристика направлених зв’язків. Передбачає взаємонаправленість зв’язку між парою акторів.

Типи зв’язків між групами акторів в мережі

Зіркоподібна підмережа — це мережа, в якій актори напряму пов’язані лише з одним актором, розташованим у центрі підмережі. У свою чергу, центральний актор може виступати єдиною ланкою поєднання підмережі із загальною мережею. Наявність великої кількості таких підмереж може призводити до асиметричної передачі ресурсів та викривлення потоків інформації, що передаються в мережі. Актори, які є центральними для зіркоподібних підмереж, можуть на власний розсуд перерозподіляти та перенаправляти ресурси для інших членів своєї підмережі. Таким чином, центральний актор підмережі має можливість контролювати підмережу, оскільки виступає єдиним посередником та об’єднавчою ланкою.

Ланцюгова підмережа — мережа, в якій актори пов’язані один із одним послідовно. Такі підмережі так само можуть сприяти зниженню продуктивності передачі ресурсів у загальній мережі. Потік, по якому буде передаватися ресурс (наприклад, інформація), в ланцюговій мережі проходитиме через низку акторів, що може призводити до розпорошення ресурсу, а також до його викривлення.

Тріада (трикутник) — мережа з трьох акторів, пов’язаних між собою різними типами зв’язків таким чином, що кожен із акторів у мережі має прямий зв’язок із двома з трьох наявних акторів. Повний трикутник — мережа, яку можна відобразити за схемою A <-> B <-> C, A <-> C. Така конфігурація зв’язків забезпечує найбільшу кількість варіантів передачі ресурсів, а також має високу стійкість. Навіть за умови розриву одного зі зв’язків у тріаді всі три актори все одно залишаться пов’язаними через інші два зв’язки.

Поділитися текстом